ANBI

Onze Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften, bijdragen e.d. voor de inkomstenbelasting aftrekbaar kunnen zijn.

Meer informatie over de fiscale afspecten vindt u op de website van de Belastingdienst

Algemene Gegevens

Naam ANBI: Stichting Community Service Lions Club Dames van Oostland
Ook bekend als: Lions Club Dames van Oostland
K.v.K: 77888405
RSIN/Fiscaal nummer: 862644537 
Bankrekeningnummer: NL58RABO0368745384

Website adres: lionsdamesvanoostland.nl
Email: secretariaat@lionsdamesvanoostland.nl

Adres: Oude Leedeweg 35
Postcode: 2641 NM
Plaats: Pijnacker

 

QR code donatie Dames van Oostland

Wilt u doneren? U kan deze QR code gebruiken. Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.

Ons Beleidsplan

Ons beleid is er op gericht bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Lions Club en wel met name door het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap door bijvoorbeeld projecten op te zetten en/of te ondersteunen ten behoeve van (plaatselijke) instellingen van algemeen of (plaatselijk) maatschappelijk belang en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Onder plaatselijk wordt verstaan de gemeente Pijnacker-Nootdorp en haar omliggende gemeenten.

Het bovenstaande wordt uitgevoerd door middel van de volgende actiepunten:

  • Fundraising activiteiten zijn toebedeeld aan een uit het Lionsclub Dames van Oostland samengestelde team Fundraising en Goede Doelen (FR&GD). Dit team wordt jaarlijks gekozen uit de leden van de Lions Club;

  • PR vindt plaats vanuit het bestuur van de stichting;                  

  • Verstrekken van subsidies vindt plaats door aanvragen;

  • Verder nemen de leden van de Lions Club deel aan netwerken en aan ideële projecten.

Bij de uitvoering van onze taak doen wij een beroep op de capaciteit van leden en niet-leden van de Lions Club.


Ons Beloningsbeleid

De bestuurders en vrijwilligers van de Lionsclub Nootdorp-Pijnacker, genieten geen beloning of vergoeding bij het uitoefenen van activiteiten namens de stichting. Eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk. 


Onze uitgeoefende activiteiten

Een uitvoerig activiteiten verslag staat op deze website onder Projecten.


Onze Fondsenwerving

De stichting verwerft haar middelen door:

  • subsidies, giften en donaties

  • hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten

  • doelgerichte jaarlijkse fondsenwervingsacties.


Ons Fondsenbeheer

De stichting heeft haar gelden in kas bij de Rabo Bank Zuid-Holland Midden te Pijnacker. De stichting houdt geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. De kosten voor het werven van geld en beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.

Scroll naar boven